El present Avís Legal regula les condicions generals d’accés i utilització del lloc web accessible en l’adreça URL http://hoteleetucostabrava.com (en endavant, el lloc web), que HOTEL Eetu posa a disposició dels usuaris d’Internet.
la utilització del lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, l’usuari del lloc web ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que el text podria patir modificacions a criteri del titular del web, oa causa d’un canvi legislatiu , jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

1.- TITULARITAT DEL LLOC WEB.

Raó Social de l’Empresa: HOTEL Eetu COSTA BRAVA, SCP
Nom del titular: BERNAT Vanaclocha ROCA
Domicili social: PLATJA DE FORNELLS, S/N
Població: BEGUR
Província: GIRONA
CP: 17255
CIF/DNI: J55136386
Telèfon de contacte: 972.113.330
Correu electrònic: bernatv@hoteleetu.com
Dades registrals:

2.- OBJECTE.

El lloc web facilita als usuaris del mateix l’accés a informació i serveis prestats per HOTEL Eetu a aquelles persones o organitzacions interessades en els mateixos.

3.- ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL WEB.

3.1.- Caràcter gratuït de l’accés i utilització de la web.
L’accés a la web té caràcter gratuït per als usuaris de la mateixa.
3.2.- Registre d’usuaris.
amb caràcter general l’accés i utilització del web no exigeix ​​la prèvia subscripció o registre dels usuaris de la mateixa.

4.- CONTINGUTS DE LA WEB.

L’idioma utilitzat pel titular a la web serà el castellà. HOTEL Eetu no es responsabilitza de la no comprensió o enteniment de l’idioma del web per l’usuari, ni de les seves conseqüències.
HOTEL Eetu podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar aquests dins de la web, com la forma en què s’accedeix a aquests, sense cap justificació i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que els mateixos puguin ocasionar als usuaris.
es prohibeix l’ús dels continguts del web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització d’HOTEL Eetu, ni remetre publicitat o informació valent-se per a això dels serveis o informació que es posen a disposició dels usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.
Els enllaços o hiperenllaços que incorporin tercers a les seves pàgines web, dirigits a aquest web, seran per a l’obertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directament o indirectame nt, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra de HOTEL Eetu

5.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT.

Tant l’accés al web com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. HOTEL Eetu no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d’aquest accés o ús. HOTEL Eetu no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:
– la presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i continguts del web,
– un mal funcionament del navegador,
– i/o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.
HOTEL Eetu no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenllaços que s’incorporin al web per a l’obertura d’altres. HOTEL Eetu no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals pugui accedir l’usuari per mitjà d’aquests enllaços, ni del bon funcionament d’aquestes webs.
HOTEL Eetu no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris a l’accedir al seu web o altres webs a les que s’hagi accedit mitjançant enllaços d’aquest web.

6.- OCUPACIÓ DE LA TECNOLOGIA”COOKIES”.

El web fa servir cookies, pot consultar la nostra Política de Cookies, que respecta en tot moment la confidencialitat i intimitat del mateix.

7.- Propietat intel·lectual i industrial.

Són propietat d’HOTEL Eetu, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del web, així com dels continguts que alberga. Qualsevol ús del web o els seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular. Està reservat exclusivament a HOTEL Eetu COSTA BRAVA, SCP, qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts de la web, de manera que cap usuari podrà dur a terme aquestes accions sense l’autorització prèvia i per escrit d’HOTEL Eetu

8.- POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

HOTEL Eetu garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus que ens proporcionin les nostres empreses clients d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. < br /> Totes les dades facilitades per les nostres empreses clients a HOTEL Eetu o al seu personal, seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat de HOTEL Eetu, imprescindibles per a prestar els serveis sol·licitats pels usuaris. < br /> les dades facilitades seran tractades segons el Reglament de mesures de Seguretat (Reial Decret 1720/2007 de 21 de Desembre), en aquest sentit HOTEL Eetu ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen, i ha instal·lat totes les mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat per tercers. No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. En cas que consideri oportú que es cedeixin les seves dades de caràcter personal a altres entitats, l’usuari serà informat de les dades cedides, de la finalitat del fitxer i del nom i adreça del cessionari, perquè del seu consentiment inequívoc al respecte. < br /> en compliment del que estableix la RGPD, l’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Per a això ha de contactar amb nosaltres a bernatv@hoteleetu.com

9.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT.

El present Avís Legal s’interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació espanyola. HOTEL Eetu i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar de l’accés o ús de la web. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, HOTEL Eetu i l’usuari, es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de HOTEL Eetu

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, elaborar información estadística, analizar sus hábitos de navegación e inferir grupos de interés. Esto nos permite personalizar el contenido que ofrecemos y obtener información sobre qué secciones suscitan interés, permitiéndonos además mejorar la página web y su seguridad. Si hace click en el botón “Aceptar”,  aceptará la implementación de las cookies y solo entonces se implantarán. Si hace click en “Rechazar”,  accederá a la Política de Cookies donde encontrará más. Este banner se mantendrá activo hasta que ejecute alguna de estas dos opciones.
We use our own and third-party cookies to improve our services, compile statistical information, analyse your browsing habits and infer interest groups. This allows us to personalise the content we offer and to obtain information about which sections are of interest, allowing us to improve the website and its security. If you click the “Accept” button, you agree to the implementation of cookies and only then will they be implemented. If you click “Reject”, you will be taken to the Cookie Policy where you will find more. This banner will remain active until you execute one of these two options.
Nous utilisons nos propres cookies et ceux de tiers pour améliorer nos services, compiler des informations statistiques, analyser vos habitudes de navigation et déduire des groupes d’intérêt. Cela nous permet de personnaliser le contenu que nous offrons et d’obtenir des informations sur les sections qui nous intéressent, ce qui nous permet d’améliorer le site web et sa sécurité. Si vous cliquez sur le bouton “Accepter”, vous acceptez la mise en place des cookies et ce n’est qu’à ce moment-là qu’ils seront mis en place. Si vous cliquez sur “Refuser”, vous serez dirigé vers la politique en matière de cookies, où vous en trouverez d’autres. Cette bannière restera active jusqu’à ce que vous exécutiez l’une de ces deux options.
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis, elaborar informació estadística, analitzar els seus hàbits de navegació i inferir grups d’interès. Això ens permet personalitzar el contingut que oferim i obtenir informació sobre quines seccions susciten interès, permetent a més millorar la pàgina web i la seva seguretat. Si fa clic al botó “D’acord”, acceptarà la implementació de les galetes i només llavors s’implantaran. Si fa clic a “Rebutjar”, accedirà a la Política de Cookies on trobareu més. Aquest banner es mantindrà actiu fins que s’executi alguna d’aquestes dues opcions.